Sözleşme - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın

 

SÖZLEŞME

 

Madde 1: Sözleşmenin Tarafları:

İş bu sözleşmenin tarafları,                                                                                                     (MÜŞTERİ) ile Analiz Özel Dedektiflik – Bülent Deniz (ARAŞTIRMACI) olarak anılacaktır.

 

Madde 2: Sözleşmenin Konusu:

Bu sözleşme ARAŞTIRMACI tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek araştırma, danışmanlık hizmetlerine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

 

Madde 3: Sözleşmenin Kapsamı ve Çerçevesi:

 • e) ARAŞTIRMACI’ya MÜŞTERİ tarafından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin verilmesi ve sözleşmenin imzalanması itibariyle taraflar karşılıklı hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.
 • d) Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından talep edilecek iş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olamaz. MÜŞTERİ; emredici yasalara, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nca düzenlenmiş kişi hak ve özgürlüklerine, genel toplum kurallarına ve ahlaka aykırı olan hiçbir iş talebinde bulunamaz, ARAŞTIRMACI bu tip talepleri yerine getirmeye zorlanamaz.
 • c) MÜŞTERİ, sözleşmede belirtilen konuların dışında başka bir hizmet talep edemez. Yapılan araştırma sonucuna göre ilave bir araştırma gereksinimi, istenmesi durumunda ek bir sözleşme yapılır ve ayrıca ücretlendirilir.
 • b) ARAŞTIRMACI, sözleşmede belirtilen araştırma konuları ile ilgili elde ettiği bilgi veya belgelerin kesin doğruluğunu teyit ederek MÜŞTERİ’ye vermekle mükelleftir.
 • a) ARAŞTIRMACI, dördüncü maddede belirtilen konular ile ilgili yapacağı çalışmanın sonuçlarını rapor halinde MÜŞTERİ’ye vermekle mükelleftir.
 • f) MÜŞTERİ; ARAŞTIRMACI’dan talep ettiği işin karşılığında elde edilecek bilgi ve belgelerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca delil olarak kabul edilmediğini ve sadece bilgi amaçlı olduğunu bilir. MÜŞTERİ, kendisine verilen bilgi ve belgelerin dışında bir belge talep edemez.
 • g) ARAŞTIRMACI; sözleşme konusu hizmetin her aşamasında MÜŞTERİ’nin talebi üzerine MÜŞTERİ’ye bilgi vermekle mükelleftir.
 • h) Taraflar yapılan işin gizliliğini korumayı taahhüt ederler. Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı olmadan 3. Kişilere veya basına bilgi veremezler. Gizlilik hükümleri sözleşmenin sona ermesinden sonra da, devam eder.
 • i) Sözleşmeye aykırı davranan taraf; diğer tarafın maddi ve manevi zararını, kayıtsız ve şartsız olarak tazmin etmeyi iş bu sözleşmeyi imzalamakla kabul ve taahhüt ederler.
 • j) ARAŞTIRMACI, sözleşmede belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere veya MÜŞTERİ’nin vazgeçmesi durumunda iş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile kararlaştırılan ücretin tamamına hak kazanır.

 

Madde 4: Araştırmanın Tarifi ve Nitelikleri:

Müşteri, Araştırmacıyı Aile birliğinin bozulması yönünde eşinin sadakatsizliğini tespit etmek ve aile birliğini bozan kusurlu davranış ve eylemlerin varlığının incelenmesi var ise umuma açık yerlerde tespit edilmesi yönünde araştırma hizmetlerinde bulunmak amacıyla görevlendirmiştir.

 

Madde 5: İşin Süresi, Ücreti ve Ödeme Şekli:

 • a) İşin süresi …….. gündür.
 • b) Sözleşme bedeli ………..…….TL.dır. (Yalnız …………………TL.dır.)
 • c) Toplam ücret …………..…….TL.dır. (Yalnız …………………..TL.dır.)
 • d) Alınan peşinat ……………….TL.dır. (Yalnız …………………..TL.dır.)
 • e) Kalan bakiye …………….….TL.dır. (Yalnız ………………..TL.dır.)
 • f) Tüm masraflar dahil olup KDV hariçtir.

 

Madde 6: Gizlilik:

Taraflar, bu Sözleşme çerçevesinde yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere aşağıda tanımlandığı şekliyle bazı bilgi ve belgeleri (Gizli Bilgi) birbirlerine verecekleri hususunda mutabık kalmışlardır.

İşbu sözleşme kapsamında Gizli Bilgi tanımı, yazılı veya sözlü olmak üzere:

1) Bu konu ve hakkındaki tüm bilgileri,

2) Taraflara mahsus bilgileri ve/veya

3) Taraflara dair bu anlaşmanın muhtevası ile irtibatlı tüm bilgileri ifade eder. Ancak Gizli Bilgi:

(i) Taraflarca ibrazı anında halka mal olmuş veya

(ii) İbrazını takiben, Tarafların herhangi bir dahili, etkisi veya ihmali olmaksızın halka mal olmuş bilgileri kapsayamaz.

Şüpheye mahal bırakmamak adına, Gizli Bilgi tanımı, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Taraflarca birbirlerine temin edilen (bilgisayar kayıtları ve başka formatlarda dahil olmak üzere) bilgi ve belgelerde yer alan ve hizmet geliştirme detaylarını, uygulama çözümlerini, işin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte edinilen bilgi ve belgeleri, bunların suretlerini ve bunlara dayanılarak hazırlanan rapor ve değerlendirmeleri de, ihtiva etmektedir. Taraflarca, birbirine verilen tüm bilgi ve belge, aksi veren tarafından açıkça ve ayrıca yazılı olarak bildirilmediği takdirde Gizli Belge sayılır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında;

 • a)ARAŞTIRMACI, Sözleşme konusu ile ilgili olarak kendisine sunulan herhangi bir Gizli Bilgi’den, kendisine fayda sağlanmasa dahi üçüncü şahıslara maddi ve/veya manevi zarar verecek şekilde veya üçüncü şahıslara zarar vermese dahi kendi lehine ticari çıkar sağlayacak şekilde faydalanmamayı ve/veya kendi personeli de, dahil olmak üzere üçüncü şahısların yararlanmamasını sağlamayı, MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen bilgileri personeline “bilmesi gerektiği kadar” prensibi dahilinde vermeyi kabul, beyan taahhüt eder.
 • b) ARAŞTIRMACI, Gizli Bilgileri, konunun değerlendirilmesi ile doğrudan ilgili ve bu amaç için Gizli Bilgilere erişimi zaruri olan çalışanları ve profesyonel danışmanları haricindeki kişileri açıklamamayı taahhüt eder. ARAŞTIRMACI, yukarıda getirilen sınırlamalar dışında ve cari kanunlar tarafından zorlanmadıkça Gizli Bilgileri üçüncü şahısların erişiminden daima uzak tutmayı ve bunları üçüncü şahıslara hiçbir zaman açıklamamayı da, taahhüt eder. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ARAŞTIRMACI, Gizli Bilgileri ibraz etmeyecek ve MÜŞTERİ’yi derhal durumdan haberdar edecektir.
 • c) ARAŞTIRMACI, Gizli Bilgileri verdiği personel ve danışmanlarından Gizli Bilgileri açıklamayacaklarına dair bir taahhütname alacaktır. Bu durumda dahi ARAŞTIRMACI, personel ve danışmanlarının Gizli Bilgileri açıklamalarından dolayı zuhur edebilecek her türlü maddi ve/veya manevi zararı karşılamakla mükelleftir.
 • d) Bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı Taraflar açısından birer asli borç teşkil eder. Taraflardan biri, bunlardan herhangi birini ihlal ettiği takdirde, ihlal eden taraf, diğer tarafın uğrayacağı maddi, manevi, dolaylı ve/veya doğrudan zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • e) Tarafların bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri ve sorumlulukları aynen temsilcileri ve halefleri içinde geçerlidir. Taraflarının sır saklama yükümlülüğü bu Sözleşmenin yürürlülük süresinin hitamından sonra dahi meri ve muteberdir.

 

Madde 7: Fesih:

MÜŞTERİ, dilediği zaman ARAŞTIRMACI’nın Madde 1’de belirtilen adresine önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işi durdurabilir ve Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda gelinen aşamaya göre hak edilmiş olan Sözleşme bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilmeyecektir. Ancak, bu durumda ARAŞTIRMACI, her ne nam altında olursa olsun, başkaca hiç bir bedel talep edemez.

 

Madde 8: Delil Sözleşmesi:

İş bu sözleşme öncesinde tarafların birbirine gönderdikleri de dahil olmak üzere taraflar arasında haberleşmede kullanılan her türlü e-posta, faks ve sair her türlü bildirimler, rapor, tele faks mesajları ve banka kayıt ve belgeleri, telefon konuşmaları ve mesajlaşmaları, taraflarca düzenlenen belgeler Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi (M.287) uyarınca Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil eder.

 

Madde 9: Mücbir Sebep:

Tarafların sözleşmenin imzası anında önceden öngörmedikleri ve önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller (Savaş hali, deprem, yangın, su baskını, terör olayları, hükümet krizi vb.) mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi işbu mücbir sebep hali veya etkilerinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 3 (üç) aydan daha uzun sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

 

Madde 10: Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetki:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme dört sayfa on madde olarak, aşağıda ad soyadları ve imzaları bulunan taraflarca okunmuş ve içeriği konusunda tam olarak mutabakata varılarak iki nüsha halinde, imza tarihi itibariyle şirketleri adına imza atmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

 

TARAFLAR

 

Araştırmacı Firma                                                           Müşteri

ADINA;                                                                                  ADINA;

Adı:                                                                                         Adı:

Soyadı:                                                                                  Soyadı:

Unvanı:                                                                                 Unvanı:

Tarih:                                                                                     Tarih:

İmza:                                                                                      İmza:  

 

 

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın